JEOLOJİSİ

             Cevher yataklarının yakın civarında yapılan incelemeler  ve araştırmalar  sonucunda tespit edilen litolojik birimler şu şekildedir.

                     A.SEDİMANTER(tortul) KAYAÇLAR

a)   Üst kratese yaşlı konglomera

Bu birimler ultrabazik kayaçlar üzerinde diskordon olarak bulunur.

b)    Bazik, volkanik, sedimanter seri

Üst kratese yaşlı bu seriyi spilit, diyabaz volkanik tüf, aglomera ve volkanik kireç oluşturur.

b)  Filiş

Filişi tanımlayan kayaçlar ise kum taşı, kil taşı, marn ve kireç taşı ardlanmalarıdır.

B.MAĞMATİK KAYAÇLAR

a)   Serpantinit

Stratigrafik istifin tabanını oluşturan birim sahanın batı ve doğusuna uzanır. Yer yer peridodit, gabro, dunit, anfibolit şistlerde izlenmektedir. Doğu-batı uzanımlı ters bir fayla üst kratese serilerinin üzerine binmiştir. Bu faylarda çeşitli bloklar birbirine göre atılmışlardır.

b)  ultrabazik kayaçlar

              Genellikle silştleşmiş ve karbonatlaşmış bir birimdir

c)   Volkanik kayaçlar

Sahada trakit, trakiandezit şeklinde yüzeylenmektedir.

C. CEVHERLEŞME

Deveci demir yatağı ile ilgili janez itibarı ile iki görüş vardır. Bu görüşler;

a)   Hidrotermel kökenli

Yani cevherin hidrotermal evre zenginleşmesi ürünü olarak,sıcak oluşunum yüksek ısı ile su kaybederek cevher yataklanmasını oluşturduğu ileri sürülmüştür.

b)  Exhalatif sedimanter ve volkanizma ile eş oluşumlu olarak yataklandığı düşünülmektedir.

Primer cevher siderittir. Bunun oksidasyonu sonucu limonit oluşmuştur.

Hidrotermal sülüsyonlar FeCl3’le ve sonrada CaCO4’le reakisyonu sonucu FeCO3’e dönüşerek sideriti meydana getirmiştir. Siderit cevherinin kalınlığı 15-100 metre arasında değişmektedir. Cevherin genel doğrultusu  K70° D ve eğimi 60°’dir. Bu ocakların tenörleri ve mangan içerikleri aşağıdaki gibidir.

   

           Limonit-Hematit          % 48-52 Fe, % 4-6 Mn

           Siderit                          % 38-39 Fe, % 3-4  Mn

 

1994 yılından itibaren  limonit cevheri bittiğinden Demir-çelik fabrikalarının ihtiyacı olan manganez cevheri açığı da ortaya çıkacaktır. Bilindiği gibi demir-çelik fabrikalarında çeliğin sertliğini ayarlamak ve demiri akışkan hele getirmek için %1-1,5 oranında mangan kullanılır. Demir-çelik fabrikalarının tümüne yakını manganez ihtiyacını Deveci  ocağından karşılamaktadır.

       Deveci Limonit-Hematit cevherinin 1994 yılı içinde tükendiği göz önüne alındığında fabrikaların  mangan ihtiyacını buradan karşılamak mümkündür.

       Sideritler içerisinde bulunan%37-38 lik demir tenörü 700-800°C’de sideritin kavrulmasıyla içindeki CO ‘nin uçmasıyla Fe tenörü %55’le mangan tenörüde %6’lara çıkmaktadır.

          Buradan da görüldüğü gibi Deveci limonitleri tükendiği halde fabrikaların mangan ihtiyacını da deveci ocağı sağlayacaktır.

 

ANA SAYFA

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com